hamim, Nurhamim. " Sejarah Sosial Politik Bangsa Arab Jahiliyah" Tsaqofah [Online], Volume 14 Number 2 (28 December 2016)