hamim, N. 2016 Dec 28. Sejarah Sosial Politik Bangsa Arab Jahiliyah. Tsaqofah. [Online] 14:2