hamim, N. (2016). Sejarah Sosial Politik Bangsa Arab Jahiliyah. Tsaqofah, 14(2), 93-117. doi:10.32678/tsaqofah.v14i2.3387