muthakin, muthakin. " Peran Perpustakaan Baitul Hikmah pada Masa Bani Abbasiyah." Tsaqofah [Online], 18.1 (2020): 52-64. Web. 9 Aug. 2022