muthakin, muthakin. " Peran Perpustakaan Baitul Hikmah pada Masa Bani Abbasiyah." Tsaqofah [Online], 18.1 (2020): 52-64. Web. 28 Oct. 2021