Jubaidah, S. (2020). Dialek Betawi Jakarta. Tsaqofah, 18(1), 1-11. doi:10.32678/tsaqofah.v18i1.3144