Model Keluarga Harmonis dalam Islam

  • Hikmatullah , Universitas Islam Negeri Sultan maulana Hasanuddin Banten

Model pendidikan keluarga harmonis dalam Islam yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan keluarga harmonis dalam Islam. Berdasarkan fokus penelitian di atas, muncul beberapa masalah yang berkaitan dengan tingkat keefektifan model pendidikan keluarga untuk membentuk keluarga harmonis (sakinah) salah satu jaminannya adalah pemahaman, pengamalan, dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan keluarga islami. Keberadaan keluarga yang islami ini akan membantu terbentuknya masyarakat yang bermoral, damai dan sejahtera. Keluarga yang islami juga akan dapat mewujudkan kebahagiaan bagi segenap anggota keluarganya. Adapun objek kajiannya adalah model pendidikan keluarga sakinah dalam Islam. Pentingnya model pendidikan keluarga sakinah dalam Islam terutamanya dalam pembinaan bagi orang yang ingin meresmikan dan melegalkan hubungannya dalam suatu ikatan perkawinan.

Published
Jun 30, 2022
How to Cite
,, Hikmatullah. Model Keluarga Harmonis dalam Islam. Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 88-100, june 2022. ISSN 2715-3606. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/6471>. Date accessed: 11 aug. 2022. doi: http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6471.
Section
Articles
Abstract view
32 times
PDF (Bahasa Indonesia) download
19 times